سیما تیر انداز

خوشا شیراز

گفتگو با سرکار خانم سیما تیرانداز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۳ بهمن ۱۳۹۷