بحران آب

فضای مجازی

طنز عروسکی اصغر آقو با لهجه شیرین شیرازی
موضوع : بحران آب

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۴ بهمن ۱۳۹۷