دور گیر با تیوپ

کاشانه مهر

آموزش دور گیر کردن به وسیله تیوپ در هنر ویترای

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ بهمن ۱۳۹۷