نما نزدیک -2

نما نزدیک

نقد و بررسی آثار ارائه شده در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
نقد و بررسی فیلم پالتو شتری

ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر
۱۶ بهمن ۱۳۹۷