دستاوردهای دادگستری

دست آوردها

گفتگو با جناب آقای دکتر آوایی وزیر دادگستری و جناب آقای رحیمی استاندار فارس و جناب آقای القاصی مهر رئیس دادگستری استان فارس در رابطه با دست آوردهای انقلاب در حوزه دادگستری

دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران
۱۶ بهمن ۱۳۹۷