نقطه کوبی

کاشانه مهر

آموزش هنر نقطه کوبی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ بهمن ۱۳۹۷