لجبازی در کودکان-قسمت دوم

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر فتاحی روانشناس در رابطه با مسئله لجبازی در کودکان و راه حل های این مشکل برای  والدین

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ بهمن ۱۳۹۷