گام دوم انقلاب اسلامی

تار و پود

تار و پور ویژه برنامه اقتصادی استان فارس
مهمانان:
جناب آقای دکتر قادری اقتصاد دان و استاد دانشگاه شیراز

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۲ اسفند ۱۳۹۷