مسابقه طنز خوانندگی با حضور جوانان ایل عرب خمسه

شب پارسی

مسابقه طنز خوانندگی با حضور جوانان ایل عرب خمسه در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۴ بهمن ۱۳۹۵