گام دوم

گام دوم

گفتگو با دکتر سبحانی استاد محترم دانشگاه و جناب آقای حدائق کارشناس فرهنگی در رابطه با گام دوم انقلاب اسلامی ایران
 

 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۲۱ اسفند ۱۳۹۷