تخته سنگ

هم ولایتی

تخته سنگ، روستایی از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس ایران است.

هم ولایتی
۲۲ اسفند ۱۳۹۷