چاله و چوله شهری

فضای مجازی

طنز عروسکی اصغر آقو با لهجه شیرین شیرازی
موضوع : چاله و چوله شهری
تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۸ اسفند ۱۳۹۷