تبدیل سینی کهنه به نو

کاشانه مهر

بخش هنری برنامه کاشانه مهر با آموزش کار بر روی سینی آشپزخانه

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۸ اسفند ۱۳۹۷