ماجرای سفره هفت

ویژه نوروز

گفتگو با جناب آقای امین رضا نوشین در رابطه با فلسفه سفره هفت سین در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

ویژه برنامه های نوروزی
۵ فروردین ۱۳۹۸