گفتگو با جناب سرهنگ عبدالهاشم دهقانی رییس پلیس راه شمال فارس

ویژه نوروز

گفتگو با سرهنگ دهقانی ریس پلیس راه شمال استان فارس  

در برنامه کاشانه مهر

ویژه برنامه های نوروزی
۱۳ فروردین ۱۳۹۸