روستای تنگ ریز

هم ولایتی

تنگ ریز، روستایی از توابع بخش میمند شهرستان فیروزآباد در استان فارس ایران است.

هم ولایتی
۱۸ فروردین ۱۳۹۸