علل وقوع سیل در شیراز

مستند

جلسه بررسی علل وقوع سیل در شیراز با حضور ارگان های مختلف استان فارس

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۹ فروردین ۱۳۹۸