فرمان ده

کاشانه مهر

خواننده : کاظم بذرافکن
شاعر : بهلول حبیبی زنجانی 
آهنگساز : مزدک عباسی
تنظیم : سعید ایلیا

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ فروردین ۱۳۹۸