دمنوش

خوشا شیراز

مجتبی درودی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و زبان های باستان درباره شیراز و شیرازه میگه

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۴ فروردین ۱۳۹۸