حمایت از سپاه پاسداران

مستند

راهپیمایی مردم شیراز در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مستند های تولیدی مرکز فارس
۲۴ فروردین ۱۳۹۸