هشتگ شیراز مهربان

خوشا شیراز

گفتگو با سرکار خاتم ثریا بناکار و جناب آقای فریدونی بانی کمپین شیراز مهربان در رابطه با امداد رسانی در سیلاب شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۴ فروردین ۱۳۹۸