هلال احمر شیراز در کنار خوزستان و لرستان

خوشا شیراز

گفتگو با جناب آقای حق جو در رابطه با جمعیت هلال احمر شیراز و کمک یه سیل زدگان استان های خوزستان و لرستان 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۴ فروردین ۱۳۹۸