شهروندان قهرمان شیرازی

خوشا شیراز

شهروند قهرمان شیراز جناب آقای مرتضی حیدری که به کمک سیل زدگان شیراز آمد 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۴ فروردین ۱۳۹۸