حفاظت از منابع طبیعی

بازتاب

ویژه برنامه چالشی بازتاب با موضوضع حفاظت از منابع طبیعی و عرصه های ملی
مهمانان:
جناب آقای بوستانی مدیر کل سازمان منابع طبیعی استان فارس
جناب آقای صالحی دادستان عمومی و انقلاب استان فارس
 

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲۵ فروردین ۱۳۹۸