در کنارتم هموطن

مستند

مستند حضور نیروی های مردمی بسیج در کمک رسانی در سیل پلدختر و خوزستان 
کاری از گروه بسیج صدا و سیمای مرکز فارس

مستند های تولیدی مرکز فارس
۲۵ فروردین ۱۳۹۸