ویترای ظروف -قسمت 2

کاشانه مهر

آموزش هنر ویترای بر روی ظروف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۵ فروردین ۱۳۹۸