خطای شناختی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر فتاحی در رابطه با خطای شناختی در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۶ فروردین ۱۳۹۸