جایگاه اقتصاد در گام دوم انقلاب

گام دوم

گفتگو با آقای دکتر  پرویز رستم زاده دکتری اقتصاد و عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز در رابطه با جایگاه اقتصاد در گام دوم انقلاب 
 

بررسی مسیر پیشرفت در استان فارس بعد از انقلاب اسلامی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸