شیخ اجل سعدی

مستند

سخنرانی آقای کورش کمالی سرورستانی مدیر مرکز سعدی شناسی در بزرگداشت سعدی
 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸