بودجه و رونق تولید

تار و پود

ویژه برنامه اقتصادی تار و پور با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب و رونق تولید
مهمانان :
جناب آقای ساسان تاج گردون ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس 

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸