وصف شیراز

خوشا شیراز

وصف شیراز از زبان مهمانان خوشا شیراز
روز شیراز مبارک

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸