وقتی یه توریست گزارشگر می شود

خوشا شیراز

آیتم کجو به کجو و یه  عالم چیز های جدید از اطراف دنیا و توریست های خارجی از بلغارستان تا فالوده شیرازی در برنامه ی خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸