دستاورد های اقتصادی و عمرانی استان فارس

گفتگو

گفتگو با آقای مهندس رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و آقای مهندس رضاییان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در برنامه گفتگو 

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۹ بهمن ۱۳۹۵