آموزش جامدادی خمیری

کاشانه مهر

بخش هنری و آموزش ساخت  جامدادی خمیری به شکل زرافه در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸