خود شیفتگی

رمضان

سخنان آقای دکتر نعمت الهی در رابطه با جلوگیری از خود برتر بینی

ویژه ماه مبارک رمضان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸