هم اندیشی تحقق رونق تولید

فضای مجازی

نخستین هم اندیشی تحقق رونق تولید در فارس 

رسانه مجازی شبکه فارس

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸