یوم الشک

رمضان

بیان احکام روزه داری در روز آخر ماه شعبان ( یوم الشک )

ویژه ماه مبارک رمضان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸