مسواک زدن در روزه داری

رمضان

بیان احکام روزه داری در برنامه مهر و ماه
این قسمت : مسواک زدن

ویژه ماه مبارک رمضان
۲ خرداد ۱۳۹۸