کمک به بیماران سرطانی

رمضان

مهمان بخش قهرمان من برنامه مهر ماه جناب آقای عبد الحسین غلامی از خیران بیمارستان امیر شیراز و کمک رسان به بیماران سرطانی

ویژه ماه مبارک رمضان
۲ خرداد ۱۳۹۸