آزادسازی خرمشهر

رمضان

گفتگو با امیر سرتیپ مجید صارمی و سرتیپ عبد الله زاده از قهرمانان دلاور ارتش در عملیات آزاد سازی خرمشهر

ویژه ماه مبارک رمضان
۴ خرداد ۱۳۹۸