35 روز مقاومت

رمضان

 مهمان بخش قهرمان من : جناب سرتیپ کریم عبادت از رزمندگان  ارتش در عملیات بیت المقدس (فتح و آزادسازی خرمشهر )

ویژه ماه مبارک رمضان
۵ خرداد ۱۳۹۸