قصه های قدس

مستند

مستند آوارگی و ظلم به مردم فلسطین از طرف رژیم اشغالگر قدس

مستند های تولیدی مرکز فارس
۹ خرداد ۱۳۹۸