اهدا عضو اهدا زندگی

رمضان

گفتگو با خانواده آقای سعید بیات نیا که بر اثر حادثه رانندگی از دنیا رفتند و اعضا ایشان به پنج نفر اهدا شد 

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۳ خرداد ۱۳۹۸