قاب های ماندگار

مستند

گفتگو با عکاسی که عکس ایت الله خامنه ای را در گندم زار ثبت کرد
 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۳ خرداد ۱۳۹۸