قیام 15 خرداد در شیراز

مستند

روایت شاهدان عینی قیام 15 خرداد در شیراز 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۳ خرداد ۱۳۹۸