شهر ما

خوشا شیراز

اجرای ترانه محلی "شهر ما شیراز" با لهجه زیبای شیرازی توسط جناب آقای مهردان بردیده

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۵ خرداد ۱۳۹۸