واسونک شیرازی

خوشا شیراز

اجرای واسونک شیرازی توسط جناب آقای مهران بردیده در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۵ خرداد ۱۳۹۸