مالیات

تار و پود

گفتگو با کارشناسان مالیات در رابطه با تسلیم اظهار نامه مالیاتی و مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش افزوده
مهمانان :
آقای علیرضا حقیقی معاون مالیاتی استان فارس
آقای حمید رضا محمد ابراهیمی معاون مالیات بر ارزش افزوده در استان فارس

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۳۰ خرداد ۱۳۹۸