محله بازار مرغ

خوشا شیراز

آیتم دمنوش و معرفی شیراز و آداب و رسوم این شهر بافرهنگ و کهن

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۸