طنز پرداز و شاعر

خوشا شیراز

گفتگو با آقای دکتر قیصری شاعر و طنزپرداز استان فارسی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۸